rozwód krok po kroku

Kiedy nie da się już ratować związku bądź z powodu głębokiego zranienia nie chce się tego robić, pozostaje rozwód. Bywa, że niezgodność charakterów jest na tyle znacząca, że obie strony dochodzą do porozumienia, by zakończyć małżeństwo. Wbrew pozorom dzieje się tak nawet w wieloletnich związkach formalnych, a nie tylko tych niedawno zawartych. Bo często na pewne kwestie w momencie fascynacji fizycznej, która szybko mija, nie zwraca się uwagi. Zatem jak przebiega rozwód krok po kroku, jak złożyć pozew. Te kwestie postaramy się przybliżyć. Dowiecie się też, czym jest aksamitny rozwód.

Jak napisać pozew o rozwód?

Zanim przyjdzie Ci złożyć pozew, musisz najpierw go napisać. Warto zatem poznać elementy, które muszą się w nim znaleźć. Jeśli wymogi formalne nie zostaną spełnione, pozew nie będzie w ogóle rozpatrywany przez sąd. Oczywiście sporządzenie takiego pozwu nie jest trudne, jednak trzeba pamiętać o kilku punktach stałych. Na początku konieczne jest podanie danych powoda, zatem zarówno imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, jak i numeru PESEL. Trzeba także wskazać sąd, do którego kierowany jest pozew oraz umieścić datę i miejsce napisania pozwu. Druga część to wniosek o rozwód z orzeczeniem winy lub bez orzeczenia o winie. Jeśli małżeństwo doczekało się dzieci, które nadal są nieletnie, to należy jeszcze wnieść o orzeczenie władzy rodzicielskiej w tym samym wniosku. Tutaj również zamieszcza się wnioskowanie o wezwanie świadków i alimenty. W kolejnej części znajduje się uzasadnienie pozwu. Trzeba napisać powody, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Należy również zawrzeć datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Musi znaleźć się tu również informacja o miejscu pracy powoda i pozwanego, a także daty i miejsca urodzin małoletnich dzieci. W ostatniej części należy złożyć czytelny i własnoręczny podpis, a także wykaz załączników do pozwu. Mogą to być zaświadczenia o zarobkach, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci.

para w czasie rozwodu

Jak złożyć pozew o rozwód?

Warto wiedzieć, że jeśli pozew o rozwód zostanie przekazany do niewłaściwego sądu, to zostanie przekierowany na właściwy adres, jednak to przedłuży czas postępowania. Zatem należy zorientować się, który sąd będzie właściwy do złożenia pozwu. Jeżeli, któreś z małżonków mieszka jeszcze w ostatnim wspólnym mieszkaniu, to właściwym miejscem złożenia pozwu będzie sąd właściwy dla tego miejsca zamieszkania. Gdy taka sytuacja nie ma miejsca, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku braku takiego miejsca, należy wnieść wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Wnosząc o rozwód, trzeba ponieść koszty pozwu. Jest to 600 zł. W niektórych okolicznościach taka opłata może zostać częściowo lub całkowicie zniesiona. W tym przypadku należy złożyć wniosek o zniesienie kosztów sądowych. Do niego dołącza się oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Razem z wnioskiem o rozwód można wnioskować o eksmisję małżonka z wspólnie zajmowanego mieszkania. Taki wniosek to dodatkowy koszt 200 zł.

Jak wygląda rozprawa w zależności od sytuacji małżonków?

Rozprawa rozwodowa jest wyznaczona przez sąd. Pismo z zawartą datą i godziną, kiedy mają się stawić powód i pozwany zostaje przesłane do obydwu stron. Gdy obie strony zgadzają się na rozwód może być on orzeczony nawet podczas jednej rozprawy. Sąd przesłuchuje powoda i pozwanego i na tej podstawie orzeka rozwód. Gdy małżeństwo ma małoletnie dzieci, sąd będzie dokładnie badał ich sytuacje, bowiem rozwód i podjęte w związku z nim decyzje nie mogą godzić w ich dobro. Zdarza się, że jedna ze stron nie zgadza się na rozwód. Wówczas postępowanie dowodowe jest dłuższe. Sąd przesłuchuje też świadków. Po jego przeprowadzeniu sąd wydaje wyrok, czyli orzeka rozwód.

Wyrok rozwodowy i jakie są jego konsekwencje?

Sąd w wyroku rozwodowym ogłasza trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego i orzeka rozwód z winy jednego z małżonków bądź bez orzekania o winie. Gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci sąd ogłasza, który z rodziców będzie sprawował władze rodzicielską nad nimi i z którym z nich będą mieszkać. Wyznaczone zostają również alimenty na dzieci. Orzeczone zostaje także czasowe korzystanie z mieszkania, jeśli jest własnością obojga małżonków. Alimenty czy też podział majątku mogą być przedmiotem orzeczenia, ale sąd może skierować również strony do mediacji. Uprawomocnienie wyroku następuje po 21 dniach. Zatem tyle należy poczekać z wnioskiem o odpis wyroku razem z klauzulą prawomocności. Jeśli wyrok zawiera części wykonawcze, jak podział majątku czy alimenty, to również należy poprosić o odpis wyroku wraz z klauzulą wykonalności. Jest to o tyle ważne, że łatwiej można egzekwować postanowienia wyroku. Dokumenty sądowe są też potrzebne w przypadku wszczęcia postępowania komorniczego. Gdy wyrok nie jest satysfakcjonujący to owe 21 dni są na złożenie apelacji. Jej podstawą jest uzasadnienie wyroku sporządzone przez sąd. Należy zatem złożyć wniosek o uzasadnienie i jest na to 7 dni od dnia następującego po wydaniu wyroku. Na złożenie apelacji jest 14 dni od uzyskania uzasadnienia. Również druga strona ma prawo złożenia wniosku o apelację. W takiej sytuacji sąd wyznacza dzień i miejsce rozprawy odwoławczej, a następnie wyrok wydawany jest przez Sąd Apelacyjny.

Aksamitny rozwód – co to jest?

Choć aksamitny rozwód kojarzy się głównie z podziałem Czechosłowacji na Czechy i Słowację od 1 stycznia 1993 r., to jednak można go odnieść także do podziału majątku w małżeństwie. Podziałowi po rozwodzie podlega majątek wspólny. Prowadzone są rozliczenia dotyczące majątku osobistego. Zwrotowi podlegają wydatki i nakłady poniesione z majątku wspólnego na majątek osobisty. Odwrotna sytuacja także ma miejsce, zatem jest też zwrot wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny. Jednak dzieje się to z wyłączeniem wydatków poniesionych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku z chwilą powstania wspólności. Podział majątku może nastąpić na drodze umowy lub postępowania sądowego. Oczywiście lepiej, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia. Gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub nieruchomości, to umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dotyczy to również podziału wieczystego czy przedsiębiorstwa. Można wystąpić do sądu o podział majątku. Gdy strony dołączają do wniosku zgodny plan podziału, opłata sądowa wynosi tylko 300 zł, a jeśli tego nie zrobią, wnioskodawca będzie musiał uiścić 1000 zł. Zwykle majątek wspólny małżonków dzielony jest po połowie. Są jednak sytuacje, gdy jednak ze stron poświęciła znacznie więcej czasu, pracy i nakładów finansowych na budowanie majątku wspólnego. W takim przypadku może żądać ustalenia udziałów w majątku. Oczywiście swoje żądania trzeba udowodnić, w przeciwnym razie zostanie zasądzony równy podział majątku.

Dowody w czasie rozprawy rozwodowej – co należy wiedzieć?

Dowody są niezbędne do przedstawienia, gdy chce się uzyskać rozwód z orzeczeniem winy czy wyłączne prawo do opieki nad dziećmi, a także alimenty w określonej wysokości. Można wynająć detektywa, który będzie robił zdjęcia i kręcił filmy. Warto również wnieść wniosek o przesłuchanie świadków i dołączyć je do pozwu. Oczywiście trzeba również podać informacje, o których posiadają wiedzę. Ważne są dowody z dokumentów prywatnych i urzędowych. Trzeba pamiętać, że nagrania filmowe i dźwiękowe muszą być kompletne i niemodyfikowane. Przyda się także korespondencja e-mail, SMS, rozliczenia podatkowe czy faktury z wydatków na dziecko.

Im szybciej małżonkowie potrafią dojść do porozumienia, tym krócej trwa rozprawa rozwodowa i orzeczenie rozwodu. Oczywiście w sytuacji, gdy powodem rozwodu z orzeczeniem o winie jest przemoc, to potrzebne będą także zdjęcia z obdukcji, a także zeznania świadków. Można również równolegle uzyskać zakaz zbliżania się. Warto skorzystać z pomocy prawnika zarówno przy sporządzaniu pozwu i gromadzeniu dokumentów, jak i materiału dowodowego. W ten sposób nie popełni się błędów, a na rozprawie adwokat będzie służył wsparciem i pomocą.